خرید بیزینس کانادایی

در این روش متقاضی با خرید یک بیزینس فعال کانادایی ابتدا ویزای کار و سپس  اقامت دائم کانادا را دریافت […]

برنامه کارآفرینی منیتوبا

برنامه کارآفرینی منیتوبا – ابتدا متقاضی با دریافت ویزای کار وارد ایالت منیتوبا می شود و سپس بیزینسی با سرمایه […]

برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا

برنامه کارآفرینی نوا اسکوشیا / متقاضی ابتدا باید بعد از دریافت ویزای کار وارد ایالت نوا اسکوشیا شود سپس بیزینسی با […]