اسپانسرشيپ پدر و مادر

افراد داراى اقامت دائم يا شهروندى كانادا می توانند با اسپانسر شدن  پدر و مادر براى آنها اقامت دائم كانادا […]