پیشنهاد کاری کانادا – ویزای کار

شرح پروسه پیشنهاد کاری کانادا – ویزای کار:

–  مراحل اخذ ویزای کار:

۱) در ابتدا کارفرما بایستی برای LMIA یا همان نامه ارزیابی تاثیر بازار کار که پایین تر به طور کامل شرح داده خواهد شد ، اقدام کند.

۲) ارائه پیشنهاد کاری از طرف کارفرما به متقاضی پس از موافقت باLMIA  به این صورت که کارفرما میبایست یک نسخه از LMIA را به همراه قرارداد کار برای متقاضی ارسال کند.

۳) متقاضی بایستی برای ویزا و مجوزکار اقدام نماید.

۴)پس از صدور ویزای متقاضی در لحظه ورود به کانادا مجوز کار نیز توسط افسر برای وی صادر میگردد.