نامزدی استانی کانادا چیست؟

What are PNPs

نامزدی استانی کانادا چیست؟ / این برنامه به استان ها و مناطق کشور کانادا اجازه می دهد تا افراد را برای مهاجرت دائمی به کانادا انتخاب کنند.

انواع برنامه PNP

دو نوع از برنامه PNP وجود دارد:

  1. پایه
  2. پیشرفته

دسته نامزدی پایه استانی خارج از سیستم اکسپرس انتری است و توسط خود استان ها مدیریت می شود. برای اینکه از دسته پایه به طور موفق به اقامت دائم برسید، داوطلب لازم است تا در روندی دو مرحله ای وارد شود. نخست، مشخص می شود که داوطلبین امکان واجد شرایط شدن برای مسیر استانی را دارند یا نه سپس درخواست ارائه می دهند و اگر نتیجه موفقیت آمیز بود، تاییدیه خود را دریافت می کنند. به محض اینکه این تاییدیه را دریافت کنند، می توانند درخواست اقامت دائمی خود را به دولت فدرال تسلیم نمایند.

اما در دسته پیشرفته شرایط طور دیگری است و با سیستم اکسپرس انتری ارتباط دارد. در این حالت مقامات رسمی مهاجرت استانی اجازه جستجو در مخزن اطلاعات اکسپرس انتری داوطلبین را دارند تا متقاضیانی که با ضوابط خاص همخوانی دارند را انتخاب نمایند. سپس استان ها این درخواست کنندگان را برای ارائه درخواست استانی دعوت می نمایند.

اگر داوطلبین نامزدی استانی کانادا را از طریق دسته پیشرفته دریافت نمایند، ۶۰۰ امتیاز اضافی از سیستم رتبه بندی جامع CRS هم دریافت می نمایند که این موضوع باعث می شود تا دریافت دعوت نامه برای درخواست اقامت دائمی در قرعه کشی بعدی اکسپرس انتری تضمین شده باشد.